Nowy projekt ustawy o rynku mocy

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o rynku mocy określający zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej i jej dostarczania oraz wynagradzania za realizację obowiązku mocowego, zwane dalej „rynkiem mocy”. Celem ustawy jest zapewnienie średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Rynek mocy ma działać w formie aukcji organizowanych przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w oparciu o parametry ustalone przez ministra energii. Jest to nowa wersja tej ustawy, której pierwotny tekst został opublikowany w grudniu 2016 r.

Udostępnij:

Nowelizacja „Lex Szyszko”

 

Na posiedzeniu Sejm znowelizował przepisy ustawy o ochronie przyrody mające wg. stanowiska rządu uszczelnienie przepisów a rzeczywistości zahamować  prowadzona drastyczna wycinkę drzew w całej Polsce.

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody autorstwa PiS głosowało 226 posłów, przeciw było 192, a trzech wstrzymało się od głosu. Ustawą zajmie się teraz Senat. Zakładane zmiany przewidują:

– wprowadzenie obowiązku dla właściciela nieruchomości (osoby fizycznej) obowiązek zgłoszenia do organów samorządowych. W ciągu dwóch tygodni urzędnik ma dokonać oględzin działki i sprawdzić np. czy drzewa nie są chronione lub czy nie mają znamion pomników przyrody. Jeżeli gmina w ciągu kolejnych 14 dni nie wyrazi sprzeciwu, to wtedy będzie można ją przeprowadzić. Nadal bez zezwolenia można będzie wyciąć np. topolę do 100 cm oraz drzewa szlachetne do 50 cm;

– w przypadku gdy przed upływem 5 lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

 

 

Udostępnij:

Pierwsza wypożyczalnia miejskich samochodów elektrycznych powstanie we Wrocławiu.

We Wrocławiu powstaje pierwsza w Polsce wypożyczalnia miejskich samochodów elektrycznych. W dniu 16 lutego 2017 r. została podpisana umowa z firmą Enigma, która będzie odpowiadała za uruchomienie usługi.  W ciągu 15 miesięcy mieszkańcy otrzymają do użytkowania elektryczne pojazdy – 190 samochodów Nissan Leaf oraz 10 samochodów Nissan typu VAN elektryczny. Miasto Wrocław zdecydowało o udostępnieniu buspasów, oraz na stałe zarezerwowanych miejsc parkingowych w centrum miasta dla elektrycznych samochodów z wypożyczalni. Wypożyczalnia ma działać na zasadach podobnych do wypożyczalni rowerów miejskich. Auta będą mogły zostać wypożyczone i zwrócone w dowolnych punktach na terenie miasta i będą dostępne przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Rezerwacji będzie można dokonać przy pomocy strony internetowej lub dedykowanej aplikacji mobilnej, która pozwoli sprawdzić dostępność poszczególnych pojazdów na terenie miasta. Szacowany koszt przejazdu to ok. 1 – 1,2 zł za kilometr. Samochody elektryczne wjadą tez do miejsc normalnie objętych zakazem wjazdu.

Udostępnij:

Nowe regulacje dotyczące wycinki drzew

 

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znosząca obowiązek uzyskania w urzędzie gminy (miasta) zgody na wycinkę drzew, jeżeli nie jest ona związana z działalnością gospodarczą. W innych wypadkach o zezwolenie trzeba będzie się starać, ale dopiero w odniesieniu do drzew, których obwód (mierzony na wysokości 130 cm) przekroczył metr.

Rada gminy zyskała uprawnienie do określania w formie uchwały zasad wycinki drzew, które będą uwzględniały kryteria określone w ustawie, m.in. co do gatunku, wieku drzewa czy celu jego usunięcia. Od 1 stycznia gminy będą również mogły ustalać stawki za wycinkę drzew. Jeśli jednak tego nie uczynią, opłaty nadal będą naliczane na podstawie obowiązującego jeszcze rozporządzenia. Stawki maja być różnicowane ze względu na rodzaj lub gatunek drzew (krzewów) oraz obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewów (rosnących w skupisku).

Udostępnij:

Ustawa o efektywności energetycznej wchodzi w życie.

Z dniem 1 października 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Celem ustawy jest zapewnienie dalszej poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki oraz realizacji krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020, poprzez wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowych regulacji Unii Europejskiej, które ustalają ramy prawne i kompleksowy system środków służących wspieraniu efektywności energetycznej. W ustawie określono zasady opracowania tzw. krajowego planu działań dot. efektywności energetycznej i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Ustawa zawiera też zadania jednostek sektora publicznego dla poprawy efektywności energetycznej oraz sposoby, jak zaoszczędzić energię.Krajowy plan działań minister energii będzie opracowywał co trzy lata. Plan ma zawierać opis programów poprawienia efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, określenie krajowego celu tej efektywności, informacje o oszczędnościach energii w przesyłaniu lub dystrybucji, dostarczaniu, wreszcie w końcowym zużyciu energii. Ponadto znajdzie się w nim strategia wspierania inwestycji w renowację budynków. Pierwszy raz taki plan minister energii będzie musiał przekazać Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r.

Udostępnij:

Projekt nowej ustawy „odległościowej”

Z coraz większym niepokojem branża wiatrowa obserwuje prace nad poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315). Projekt zakłada wprowadzenie  wprowadzenie minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkalnej oraz niektórych form ochrony przyrody w postaci dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej. Projekt zakłada ponadto zmianę definicji wiatraka (cały byłby budowlą, a nie tylko betonowa podstawa), co zwiększyłoby wielkość płaconego podatku od nieruchomości, a także nałożyłoby obowiązek regularnych badań technicznych. Wprowadzenie ustawy w takim kształcie blokuje rozwój OZE i powstawanie nowych projektów farm wiatrowych w Polsce albowiem znaczna ich część to wiatraki o wysokości ok. 200 metrów i większej co automatycznie powoduje, iż powinny one być zlokalizowane w odległości co najmniej 2 km od zabudowy mieszkalnej. Taki zapis powoduje, iż niezwykle trudno będzie znaleźć nowe lokalizacje pod powstające farmy. Prace nad nowa ustawą  rozpoczęły się na fali protestów przeciwko stawianiu wiatraków w zbyt bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych, a także  bez zgody i konsultacji lokalnych mieszkańców na co wskazywał raport Najwyższej Izby Kontroli z 2014 r. Posłowie PIS będący autorami ustawy przekonują, że ich ustawa zapewni ochronę wobec „inwazji dużych wiatraków”. Twórcy ustawy nie przewidzieli jednak wszystkich konsekwencji wprowadzenia w życie przedmiotowej ustawy – bowiem aktualnie istniejące farmy wiatrowe uniemożliwią uzyskanie pozwolenia na budowę co do zabudowy mieszkalnej z uwagi na odległość od farmy wiatrowej. Sam zamysł ustawy – a więc wprowadzenie odpowiedniego uregulowania odległości w jakiej dopuszczalne jest stawianie farm wiatrowych jest jak najbardziej słuszny. Krytyce poddać należy jednak rygorystyczne zapisy dotyczące odległości, zwłaszcza, iż obecnie decyzję o budowie farmy wiatrowej poprzedzone są badaniami akustycznymi, które potwierdzają, iż zwykle wystarcza 500 – 600 metrów aby wiatrak nie był słyszalny. Niestety ustawa w obecnym brzmieniu  spowoduje, iż potencjał energetyki wiatrowej w naszym kraju może przestać rosnąć, a sfinalizowane ewentualnie zostaną projekty znajdujące się na zaawansowanym etapie realizacji. Do takiej sytuacji może doprowadzić przyjęcie regulacji z projektu ustawy autorstwa PiS.

Dla zainteresowanych przebieg prac Komisji Infrastruktury:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=ED96EBCBD4843533C1257F7F003878FA#

Udostępnij:

Ekologia to nie tylko nudne przepisy

Ekologia czy prawo ochrony środowiska to nie tylko nudne przepisy, ale też nowe,ciekawe i  innowacyjne pomysły w dziedzinach, które niekoniecznie z tymi pojęciami są ściśle związane. W ubiegły weekend miałam okazję pojawić się na X edycji Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA, która w dniach 25-27 lutego 2016 roku odbyła się w na terenie Tragów Poznańskich.  Prawie 600 stoisk po brzegi wypełnionych asortymentem ogrodniczym, nowoczesne rozwiązania ułatwiające pielęgnację roślin, drzew i krzewów, nowinki technologiczne pomagające utrzymać tereny zieleni, bezpłatne porady z zakresu aranżacji ogrodu, warsztaty projektowe oraz konkursy. Także tu można znaleźć ciekawe i proekologiczne rozwiązania dla Waszego przydomowego ogródka czy domu. Jak dla mnie jedna z ciekawszych inicjatyw to wykorzystanie nietypowych materiałów do tworzenia przepięknych wiązanek z kwiatów ciętych. Zresztą przekonajcie się sami:

IMG_9679 IMG_9680 IMG_9681 IMG_9682 IMG_9683 IMG_9713

Udostępnij:

Stanowisko Ministra Środowiska w sprawie skutków wyroku TK z dnia 10 lipca 2014 r. po utracie mocy obowiązującej przepisów ustawy Prawo Łowieckie uznanych za niekonstytucyjne.

Ministerstwo Środowiska wydało swoje stanowisko w powyższej sprawie po tym jak Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. P 19/13) orzekł, iż art.27 ust. w zw. z art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie przez to, że upoważnia do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego nie zapewnia odpowiednich prawnych środków obrony praw właściciela tej nieruchomości jest niezgodny z art. 61 ust 1 w zw. z art. 64 ust 3 i art. 31 ust 3 Konstytucji RP.  Po wydaniu wyroku w środowisku łowieckim pojawiły się wątpliwości, co dzieje się z obwodami łowieckimi po 21 stycznia 2016 r. , zwłaszcza w kontekście możliwości prowadzenia gospodarki łowieckiej, tj. ważności umów dzierżawnych i upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego i czy legalności polowań i odpowiedzialności za szkody łowieckie.

W opinii resortu utrata mocy prawnej art. 27 ust 1 Prawa Łowieckiego nie spowoduje zniesienia istniejących obwodów łowieckich. Uchwały sejmików wojewódzkich o podziale województwa na obwody łowieckie miały charakter jednorazowy i „skonsumowały się ” z chwilą wejścia w życie, skutkując powstaniem obwodów łowieckich o indywidualnie oznaczonych granicach. Trybunał w swoim uzasadnieniu wskazał, iż uchwały te nie kreują jakichkolwiek praw i obowiązków właścicieli nieruchomości wchodzących w skład obwodu łowieckiego – wyznacza je bowiem Prawo Łowieckie. Trybunał uznał, iż nie ma potrzeby określania charakteru prawnego uchwały, którą dokonuje się podziału województwa na potrzeby łowieckie, w szczególności czy jest ona aktem normatywnym o charakterze powszechnie obowiązującym. W opinii Ministerstwa obwody łowieckie są bytem niezależnym od kreujących je uchwał. Wg stanowiska Ministerstwa skutkiem utraty mocy prawnej przez art. 27 ust 1 Prawo Łowieckie jest brak możliwości tworzenia nowych obwodów łowieckich oraz zmiany granic dotychczasowych obwodów.

 

Udostępnij:

Nowe zasady wsparcia oze i system aukcyjny zacznie obowiązywać od 1 lipca 2016 r.

Nowe zasady wsparcia oze i system aukcyjny zacznie obowiązywać od 1 lipca 2016 r.

Prezydent Andrzej Duda 30 grudnia 2015 r. podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawę – Prawo energetyczne. Nowelizacja odracza na 6 miesięcy wejście w życie przepisów rozdziału 4 dotyczącego systemu aukcyjnego. Ministerstwo wskazuje, iż nowe rozwiązania pozwolą m.in. na przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenia mechanizmów umożliwiających uniknięcie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych i ich dalszy rozwój , przygotowanie niezbędnych regulacji w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych na lądzie oraz dokończenie procesów inwestycyjnych niezakończonych do końca 2015 roku.  wskazuje się, iż odroczenie wejście w życie rozdziału 4 ustawy o oze umożliwi Ministrowi Energii zakończenie prac koncepcyjnych oraz legislacyjnych związanych z nowelizacja ustawy tzw. technicznej mającej na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych , prawnych i redakcyjnych przepisów rozdziału 4 , w szczególności w części umożliwiającej skorzystanie przez prosumentów (mikrowytwórców), wytwarzających energie elektryczną w mikroinstalacji o mocy do 10 kW mocy zainstalowanej z mechanizmu wsparcia określonego w art. 41, w szczególności mozliwości i dopuszczalności korzystania z pomocy publicznej.

 

Udostępnij:

Kraków wprowadza zakaz palenia węglem

Władze Krakowa postanowiły skorzystać z możliwości, jakie daje samorządom nowelizacja ustawy antysmogowej z dnia 5 sierpnia 2015 r.  Radni sejmiku województwa małopolskiego podjęli uchwałę o zakazie ogrzewania węglem i drewnem na terenie Gminy Miejskiej Kraków. zakaz ma obowiązywać od 1 września 2019 r. Od tego czasu do ogrzewania będzie można stosować gaz, ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, lekki olej opałowy oraz prąd. Uchwała zakazuje także stosowania kominków. Szacuje się że na terenie Krakowa działa około 24 000 kotłów i pieców na węgiel i drewno oraz ponad 10 000 kominków. Miasto kusi również dużymi dotacjami dla osób wymieniających piece. Uchwała ma na celu poprawienie jakości powietrza w Krakowie, gdzie  piece i kotły na węgiel i drewno oraz kominki, to główna przyczyna smogu w mieście. To bardzo dobra i historyczna decyzja władz miasta wspierająca ochronę czystości powietrza w Krakowie i dowód na skuteczność wprowadzonej nowelizacji.

 

Udostępnij: